Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundets stadgar

Organisationens namn är: ”Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien” även kortfattat betecknat som SOUF, med säte i Södertälje.

2:1 Arbeta för att få den Syrisk-Ortodoxa kyrkans barn och ungdomar att öka sin närvaro vid gudstjänsterna.

2:2 Arbeta för att öka våra medlemmars engagemang och möjlighet att medverka och påverka beslut och aktiviteter inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

2:3 Arbeta för att öka dialogen mellan Syrisk-Ortodoxa prästerskapet och ungdomarna.

2:4 Arbeta för enighet och försoning mellan Syrisk-Ortodoxa kyrkans barn och ungdomar.

2:5 Att vid planerandet och genomförandet av aktiviteter verka mot alla skadliga och beroendeframkallande ämnen såsom; narkotika, tobak, alkohol etc.

2:6 Att öka kunskapen hos våra medlemmar gällande kristendomen i allmänhet och i synnerhet om den Syrisk-Ortodoxa Kyrkans lära, historia, språk och musik/hymner.

2:7 Arbeta för att bevara kyrkans kulturarv.

2:8 Att arbeta för att våra medlemmar skall utvecklas som individer med samhällsansvar.

2:9 Att verka för och stärka relationerna mellan SOUF föreningar/sektioner.

3:1 SOUF skall arbeta och genomföra planerade aktiviteter i enlighet med den Syrisk-Ortodoxa läran.

3:2 SOUF skall sträva efter att genomföra riksomfattande kyrkliga, kulturella och idrottsliga aktiviteter för våra medlemmar.

3:3 SOUF skall sträva efter att uppfylla målen genom att anordna föreläsningar, veckoslutskurser, debatter, seminarier, sammankomster för våra medlemmar.

3:4 SOUF skall uppmuntra lokala samarbeten mellan olika SOUF-föreningar/sektioner. Varje rikstäckande aktivitet inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien rörande våra medlemmar skall anmälas till och godkännas av SOUF:s styrelse. Med rikstäckande aktivitet menar SOUF ett samarbete som innefattar fler än 3 SOUF-föreningar/sektioner.

4:1 SOUF är ett partipolitisk obundet ungdomsförbund för barn och ungdomar inom Syrisk-Ortodoxa ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

5:1 Medlemskap i SOUF beviljas till medlemsförening/sektion som antagit organisationens stadgar och målsättningar.

5:2 Enskilda ungdomar, grupper, utskott eller styrelser (dvs. sektioner) i kyrkor inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien har rätt att beviljas som medlemmar i SOUF.

5:3 Medlemskapet beviljas av SOUF:s styrelse och meddelas till övriga medlemmar vid nästkommande årsmöte.

6:1 Varje medlemsförening/sektion som är ansluten till SOUF skall erlägga en medlemsavgift vars storlek årligen bestäms av årsmötet.

6:2 Den medlemsförening/sektion som inte betalar sin medlemsavgift 2 år i rad utan skälig orsak utesluts ur SOUF.

6:3 Den medlemförening/sektion som inte har betalat sin medlemsavgift, har ingen rösträtt.

7:1 Medlemsförening/sektion kan uteslutas ur SOUF om vederbörande bryter mot dess stadgar och åsidosätter de fastställda riktlinjer för SOUF:s arbete och verksamhet. Beslut om uteslutning fattas ut av årsmötet.

7:2 Även med anledning av § 6:3

7:3 Medlemsförening/sektion äger rätt till utträde ur SOUF, sedan den till SOUF:s styrelse inlämnat protokollutdrag ur vilket det framgår att beslut om utträde har tagits av föreningens årsmöte. Beslutet skall ha stöd av minst 3/4 av närvarande medlemmarna vid medlemsföreningens/sektionens årsmöte.

7:4 Överklagande mot uteslutning från SOUF skall ske skriftligen senast 2 månader efter fattat beslut.

8:1 Årsmötet är SOUF:s högst beslutande organ.

8:2 Mellan årsmötena utgör SOUF:s styrelse högsta beslutande organ.

9:1 Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

9:2 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år innan mars månads slut. SOUF:s styrelse beslutar om tid och plats. Kallelse till årsmötet skall sändas skriftligt till samtliga medlemsföreningar senast fyra veckor före årsmötet.

9:3 För att kunna genomföra årsmötet krävs närvaro utav hälften av medlemsföreningarna/sektionerna.

9:4 Röstberättigade vid årsmötet är den person som representerar en medlemsförening/sektion i SOUF och är utsedd som ombud för densamma. Varje medlemsförening/sektion äger endast rätten till en röst.

9:5 För att kunna rösta måste utsedd representant/ersättare vara personligt närvarande vid årsmötet.

9:6 Om ett förslag har fått mer än hälften av rösterna anses beslutet giltigt, om inget annat anges.

9:7 Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

9:8 Ärenden som av enskilda medlemsföreningar/sektioner önskas behandlas under årsmötet skall vara SOUF:s styrelse tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

9:9 Ärenden som årsmötet skall behandla:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift för näst kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av riktlinjer samt ekonomiska ramar för SOUF:s verksamhet för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner som sänds in senast två veckor innan årsmötet, av medlemmar.
 12. Val av:
  • Ordförande för en tid av ett år.
  • Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  • En eller två revisorer för en tid av ett år.
  • Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
 13. Övriga frågor.

9:10 Justerat protokoll från årsmötet skall utsändas till medlemsföreningar/sektioner och Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien senast fyra veckor efter årsmötet.

9:11 SOUF:s styrelse kan kalla till extra årsmöte då det anses vara nödvändigt eller då 1/10 av samtliga kyrkoföreningar, som är medlemmar i SOUF, begär detta skriftligen för ett och samma ärende. Det extra årsmötet skall då endast behandla ärendet som var orsak till dess uppkomst. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna med angivna skäl skriftligen kräver det.

10:1 SOUF:s styrelse utses av årsmötet.

10:2 För att bli valbar styrelseledamot måste man vara utsedd och godkänd som representant för sin medlemsförening/sektion. Utsedd representant skall ha godkänt SOUF:s stadgar och förklarat sig redo att verka för dess målsättning.

10.3 En medlemsförening/sektion får inte uppta fler än två poster i styrelsen.

10:4 Representanten måste vara minst 18 år fyllda för att kunna ingå i styrelsen.

10:5 SOUF:s styrelseledamöter kan väljas obegränsat antal gånger i följd.

10:6 SOUF:s styrelse har som uppgift att:

 • Vidtaga lämpliga åtgärder för förverkligandet av SOUF:s målsättningar enligt § 2.
 • Tillsätta samt upplösa olika kommittéer.
 • Förvalta SOUF/ungdomsförbundets egendom.
 • Till ordinarie årsmöte avge berättelser över ungdomsförbundets verksamhet och den ekonomiska förvaltningen samt att framlägga förslag till riktlinjer för verksamhet och budget för nästkommande år.
 • Verkställande av årsmötets tagna beslut.
 • Representera SOUF inför övriga styrelser inom ärkestiftet och olika myndigheter och organisationer.

10:7 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av den organisationens/SOUF:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. SOUF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

11:1 Organisationens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör eller vice ordförande och kassör gemensamt.

12:1 SOUF:s verksamhet finansieras genom årsbidrag från statliga myndigheter, lokala kyrkoföreningar, gåvor, anslag och intäkter från andra källor.

13:1 Ändring av SOUF:s stadgar kan endast ske genom beslut fattat av årsmötet där majoriteten, dvs. mer än 50% av rösterna är för.

13:2 Godkända stadgeändringar skall sändas till samtliga lokala medlemsföreningar/sektioner samt till Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

14:1 Om hela styrelsen eller en del av den arbetar emot SOUF:s stadgar kan denna/dessa utesluts/avsätts ur styrelsen. Beslut om uteslutning/avsättning fattas vid ett extra inkallad årsmöte.

15:1 Upplösning av SOUF kan endast ske om SOUF:s styrelse föreslår detta. Beslutet skall tas vid ett extra årsmöte där representanter från medlemsföreningarna är närvarande för att fatta beslutet.

15:2 Vid eventuell upplösning av SOUF kommer alla dess tillgångar tillfalla Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

16:1 Dessa stadgar reviderades januari 2014.

17:1 Stadgan består av 17 §§.